Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn

Chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2021
01.10.2021

- Công văn số 25/CTCTKSV-VTHN ngày 22/1/2021, báo cáo Chương trình công tác của Kiểm soát viên năm 2021
- Công văn số /102/BCKSV-VTHN ngày 15/4/2021, báo cáo Quý I/2021 của Kiểm soát viên về tình hình hoạt động công ty năm 2021
- Công văn số 177/BCKSV-VTHN ngày 14/7/2021, báo cáo của Kiểm soát viên về tình hình hoạt động Công ty 6 tháng đầu năm 2021

https://www.mediafire.com/file/hypsvr9lor8608e/S%25E1%25BB%2591_25.pdf/file

.
https://www.mediafire.com/file/wu6kl0ei5twz8ak/S%25E1%25BB%2591_102.pdf/file
.
https://www.mediafire.com/file/bw7e5xocro64rcz/S%25E1%25BB%2591_177.pdf/fileURL của bản tin này::http://www.hanoizoo.com/vuonthuhanoi/2009/vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=346

© Vuon thu Ha Noi - Hanoi Zoo contact: apmvn@yahoo.com